Si dacà  astàzi  aveti intentia  sà intrati  sau sà reveniti  în  lumea
lui  Eutherpe , và dorim - BUN VENIT ! -si và conducem înspre rezonantele
care ni le produc cele 88  de clape albe si negre ale PIANULUI .

Si  dacà  " ràsfoiti "  paginile  site - ului ,nu întâmplàtor và vom
invita sà descoperiti o metodà, unde mai mult decât o pedagogie ,care si-a
dovedit eficacitatea de-a lungul  deceniilor, intrati într-o filozofie
muzicalà.

Sinceritatea pedagogicà,cântatul la instrument, din plàcere, ...cu plàcere
,devine un CREDO. Misiunea noastrà este aceea de a perpetua ceea ce
initiatorul metodei, maestrul  Deszö VASARHELYI  a introdus deja de la
sfârsitul anilor  1950 :-o metodà fàrà barierà,frontierà,care se adreseazà 
oricàrui iubitor de muzicà.

                                                                            
                  -contactul cu instrumentul,dezvoltarea sensibilitàtii
muzicale, învàtarea notelor printr-o manierà suplà,bine dozatà,se fac
printr-o abordare cât se poate de naturalà, într-o ambiantà familialà,   de
càldurà sufleteascà  si muzicalà ce reprezintà ingrediente " sine qua non"
,într-o  valorizare a oricàrui progres,indiferent de vârsta pianistului
,indiferent de nivelul sàu tehnic.
   Và invitàm sà asistati la o lectie,và invitàm sà và impregnati de aceastà 
atmosferà,unde MUZICA este mai ales un drum spre o conexiune a sufletelor
,unde, prin specificul, unicitatea metodologicà pe care o propune cu mare
succes, de peste jumàtate de secol " Metoda  Vasarely ",reprezintà o
alternativà  "câstigàtoare " . Elevii vin , ràmân ,revin...

  - Si dacà astàzi internetul  ne aruncà într-o  lume în care numai  stim în
cine sà avem încredere,în a distinge metoda bunà de metoda " cea mai bunà" ,
METODA  VASARELY  và dà un  ràspuns  sincer :
     - MUZICA - în primul rând -

METODA. VASARELY  propune o viziune ludicà, cu deschidere înspre toate
stilurile, oferind elevilor posibilitatea de a se produce anual  în fata
unui public,în renumita salà a "Palais de beaux arts " de la
Bruxelles.Fiecàrui elev i se dà posibilitatea de a se forma si dezvolta
muzical, potrivit ritmului personal, gusturilor personale, sub îndrumarea
unor profesori de înaltà  pregàtire  artisticà.
    Înscrierile se pot face de- a  lungul întregului an scolar,fie via
internet,fie direct în cadrul unei lectii de încercare, gratuità,fie
telefonic.
   Và asteptàm,
              ARS LONGA , VITA BREVIS !